_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จัดประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา(มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จัดประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา(มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557) ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อพัฒนาการทำงานและพัฒนาความรู้ความสามารถ เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร สร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร พร้อมทั้งจัดทำข้อตกลงระหว่าง ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กับบุคลากรในสังกัดทุกคน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ข่าวโดย : อรุณี มาศศรี
อ่าน 426 ครั้ง
วันที่ 25 เมษายน 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:15:41:PM