_PRINT 
logo.gif

ข่าว : โครงการพลังคิดสะกิดโลก
โครงการพลังคิดสะกิดโลก

สัมมนาแนวทางการประหยัดพลังงาน โครงการพลังคิดสะกิดโลก

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร- วงศ์มาลัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนาแนวทางการประหยัดพลังงาน โครงการพลังคิดสะกิดโลก เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่เกิดความตระหนักถึงการประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ชื่อโครงการ "พลังคิด สะกิดโลก" ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันลดใช้พลังงานในสถานศึกษาทั่วประเทศ ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเป้าหมายให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จริงในการลงมือปฏิบัติ พร้อมทั้งคิดสร้างสรรค์วิธการใช้พลังงานอย่างประหยัดด้วยตนเองโดยแบ่งการดำเนินกิจกรรมในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดกระแสการรับรู้โครงการหรือกิจกรรมรณงค์ประหยัดพลังงานต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ซึงมีโรงเรียนในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัด สพท.กาฬสินธุ์ทั้ง 4 เขต เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้รวม 155 โรงเรียน โดยมี ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 กล่าวต้อนรับครูผู้เข้าร่วมสัมมนา

ข่าวโดย : อรุณี มาศศรี
อ่าน 359 ครั้ง
วันที่ 28 มกราคม 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:21:07:PM