_PRINT 
logo.gif

ข่าว : พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ดร. ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553 - 2555 ให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัด
       เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน  2556  ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  ดร. ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2553 - 2555 ให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัด

      ด้วยในปีพุทธศักราช 2553 - 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ได้รับจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นกว่าตำกว่าสายสะพาย จำนวน 55 เหรียญ และเหรียญจักรพรรดิมาลาจำนวน 208 เหรียญ เพื่อพิจารณาจัดสรรให้กับผู้ได้รับพระราชทานในสังกัดตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น ห้ามมิให้นำไปจ่ายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน เนื่องจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานมีผู้ขอพระราชทานจากปี 2553 - 2555 จำนวน 283 คน แต่เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับจัดสรรเพียง 58 เหรียญ ซึ่งไม่ครบตามจำนวนรายชื่อที่ได้รับพระราชทาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรให้ตามเกณฑ์ ธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ ส่วนเหรียญจักรพรรดิมาลาได้ครบตามจำนวนรายชื่อที่ขอพระราชทาน จำนวน 208 ราย  
      เพื่อเป็นเกียรติยศแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล และเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จึงได้จัดให้มีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา สำหรับในปี 2553 - 2555 มีผู้ได้รับพระราชทานและรับมอบ ทั้งสิ้น 266 ราย    

ข่าวโดย : อรุณี มาศศรี
อ่าน 503 ครั้ง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:30:43:PM