_PRINT 
logo.gif

ข่าว : มอบเกียรติบัตินักเรียนที่ปฎิบัติหน้าที่ลูกกตัญญู
มอบเกียรติบัตินักเรียนที่ปฎิบัติหน้าที่ลูกกตัญญู
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กหญิงสุภาพร  ญาณสิทธิ์  นักเรียนชั้น ป. 5 ร.ร.เหล่าหลวงวิทยาคาร เพื่อแสดงว่าได้ปฏิบัติหน้าทีลูกกตัญญู
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 โดยนายกฤตญา  วิเชียรเพริศ  รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กหญิงสุภาพร ญาณสิทธิ์ นักเรียนชั้น ป. 5 ร.ร.เหล่าหลวงวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เพื่อแสดงว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ของลูกในการดูแลบิดาที่เป็นโรคอัมพฤกษ์ สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนในด้านความกตัญญูกตเวที เมื่อวันที่  27 มิถุนายน  2556 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด (ในคราวประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ครั้งที่ 2/2556)

ข่าวโดย : อรุณี มาศศรี
อ่าน 490 ครั้ง
วันที่ 27 มิถุนายน 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:28:25:PM