_PRINT 
logo.gif

ข่าว : แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จัดอบรมแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) ปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2556 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จัดอบรมแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) ปีการศึกษา 2556 ให้กับประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาทั้ง 13  กลุ่มเครือข่ายและครูที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีกลุ่มเครือข่ายละ 2 คน เพื่อนำไปขยายผลแก่ครูที่สอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนภายในกลุ่มเครือข่ายฯต่อไป โดยมีนายกฤตชญา วิเชียรเพริศ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นปธะธานในพิธีเปิด

ข่าวโดย : อรุณี มาศศรี
อ่าน 426 ครั้ง
วันที่ 21 มิถุนายน 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:52:46:PM